หน้าหลัก > กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
 
» โครงการชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ปี 2556 หรือ 10th World IFYE
Conference 2013 ระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
 
» ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (งานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่10 พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 11-18 พ.ย. 2556)  (25/10/2013)
» การนำยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรเข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกร
โลก ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี(28/10/2013)
» เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10
» ยกร่างตารางชุมนุมยุวเกษตรกรโลก
» แผนผังสถานที่จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก
» ยุวเกษตรกร และ IFYE
» โลโก้งานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก
» คณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10
   
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
» ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร คีย์ข้อมูล เสนอสถานการณ์
การพัฒนางานยุวเกษตรกร ภายในกุมภาพันธ์ 2557 เพื่อนำไปใช้ประกอบการยกร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานยุวเกษตรกร
 (19/02/2014)
» ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่
หลักสูตร"Smart Farmer เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน"เมื่อวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
 
» เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer-ผอ.สพก
» การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ภาคการผลิตทางการเกษตร
» การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)
» การค้าสินค้าเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
» แนวทางการส่งเสริมพืชสวนสู่ AEC
» สถานการณ์การผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย
» Young Smart Farmer แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
» เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่ความมั่นคงทางอาหาร
» การเพิ่มมูลค่าภาคเกษตรโดยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
» ไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
» สรุปการอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร Smart Farmer
   
» ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการสัมมนาผู้อำนวยการ / หัวหน้า กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร เรื่อง "งานยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่"
ระหว่างวันที่ 19 -20 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมกระท่อมหิน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
  » Power Point การขับเคลื่อนงานกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร
โดยนายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร
  เอกสารประกอบการสัมมนา "งานยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่"
» โครงสร้างการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
» แนวคิด กระบวนการขับเคลื่อนยุวเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
» ระบบการดำเนินงานยุวเกษตรกร
» สายการปฏิบัติงานร่วมกับ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
ดาวน์โหลด
» เครื่องหมาย ยุวเกษตรกร
»คู่มือการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร
»เอกสารพิธีปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและพิธีเทียน
» เพลงมาร์ชยุวเกษตรกร
»ขับเสภาโคลงสี่สุภาพ 4ก. ยุวเกษตรกร
»เพลงลาก่อนเพื่อนที่รัก
 
จดหมายข่าวที่ปรึกษายุวเกษตรกร
» ที่อยู่ที่ปรึกษายุวเกษตรกร
» เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
 
หนังสือแจ้งหน่วยงาน
» การรับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตร
และภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2558
» กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร ขอส่งหนังสือกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ กษ 1009/ว 769 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร ปี 2557 พร้อมเอกสารแนบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวม 5 เอกสารแนบ โดยขอความร่วมมือจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ยุวเกษตรกร สู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร) ดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตร
ให้แก่เกษตรกร ผู้เขาร่วมโครงการฯ และผู้ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ
Young Smart Farmer และ Young Smart Farmer ต้นแบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 
» ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร คีย์ข้อมูล เสนอสถานการณ์
   การพัฒนางานยุวเกษตรกร ภายในกุมภาพันธ์ 2557 เพื่อนำไปใช้ประกอบการยกร่าง  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนางานยุวเกษตรกร
 (19/02/2014)
» ขอให้จังหวัดใช้แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรเป็นเครื่องมือจัดชั้นกลุ่มยุวเกษตรกร  
   ก่อนจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ตามโครงการสร้าง
   และพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร (ขั้นบ่มเพาะ) 19/02/2014
» แจ้งเรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร (ชั้นบ่มเพาะ) 13/2/2557
» กำหนดรับสมัครยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   งานยุวเกษตรกร ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกอบรม
   และศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปี 2557
 (4/2/2557)
» การคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น
   โครงการฝึกผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศ ปี2557(28/10/2013)
» กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร สพก. แจ้งขอข้อมูลหัวข้อวิชาการสำหรับส่วนกลาง
    จัดอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อเนื่องจากจังหวัด
(24/04/2013) 
» แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร
    กับต่างประเทศ ประจำปี 2556
 
งานนำเสนอผลงาน
ปี ๒๕๕๕
เอกสารนำเสนอผลงานที่ปรึกษายุวเกษตรกร
» ๑. นำเสนอที่ปรึกษายุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านสร้างก่อ จ.อุดรธานี
» ๒. นำเสนอที่ปรึกษายุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง จ.พิษณุโลก
» ๓. นำเสนอแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร
     และสหกรณ์กับกระทรวงศึกษาธิการ
» ๔. นำเสนอกิจกรรมหลักสำหรับยุวเกษตรกร
 
ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
ปี ๒๕๕๗
» คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปี ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมการเกษตร
» Flowchart แนวทางส่งเสริมเด็กและเยาวชนตามระยะการประกอบอาชีพการเกษตร
» Flowchart การส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้แก่ยุวเกษตรกร
» Flowchart แสดงกิจกรรมการเสริมสร้างยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร
» แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
 
ปี ๒๕๕๖
» โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๖   
    »  คู่มือโครงการ
   »  Flowcart  
   »  ภาคผนวก ๑   »  ภาคผนวก ๒   »  ภาคผนวก ๓    » ภาคผนวก ๔ 
    »  แผนภาพ แสดงการจัดกิจกรรมอบรม 
    »  เป้าหมายโครงการ
» การคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น   
   โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรญี่ปุ่น ประจำปี 2556
» แจ้งรายชื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ตามหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
ปี ๒๕๕๕
» คู่มือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๕
» แบบรายงานแผนการถ่ายทอดความรู้วิชาการและสนับสนุนวัสดุสาธิต
   เพื่อฝึกอบรมแก่กลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ กลุ่มยุวเกษตรกร      
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๔
» ภาพกิจกรรม งานชุมนุมยุวเกษตรกร ระดับประเทศ วันที่ ๑๔-๑๘ กันยายน ๒๕๕๔
   ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 

 
 
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th