หน้าหลัก > กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร (กสผ.)
ภาพกิจกรรมแม่บ้านงานครัว
วันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สัมมนาที่กรมฯ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดูงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ สัมมนาที่กรมฯ -นิทรรศการน้ำพริก
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ สัมมนาที่กรมฯ - รับเข็ม
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร
คู่มือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป ผลผลิตเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   ภาคผนวกที่
๑ โครงการอบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนาการพัฒนาการผลิต
       และบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓ แบบรายงาน กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตสินค้า
      เพื่อผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม ( ๒๖ จังหวัด)
๔ แบบรายงาน กิจกรรม พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๗๒ จังหวัด)
๕ รายชื่อพร้อมที่อยู่ของประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ
      (๓๙ จังหวัด)
 
 
ดาวน์โหลด  
เอกสารแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
   ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้านงานครัวฯ
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
  การพัฒนาทักษะ กรมอนามัย
  กำหนดรายการอาหาร กรมอนามัย
  กินอยู่อย่างสง่า อ.สง่า ดามาพงษ์
  แนวทางการดำเนินโครงการฯ ท่านเกรียงไกร
  บทบาทหน้าที่ของกลุ่มแม่บ้านงานครัว ผอ.สพก.
  พลังแม่บ้านสานสร้างสิ่งสุข อ.สง่า ดามาพงษ์
  สุขาภิบาลกับการประกอบอาหาร(บังอร นาตาดี สำนักอนามัย)
  อาหารไทย
เอกสารการสัมมนาแม่บ้านงานครัว
เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กรมส่งเสริมฯ อาคาร ๑ ชั้น๕
งานนำเสนอ"กำเนิดกลุ่มแม่บ้านงานครัว" โดย...กองงานฯ
งานนำเสนอ"กินเท่าไหร่ ถึงจะพอดี" โดย... นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ
งานนำเสนอ"กินอยู่ สมวัย ไร้โรคภัย" โดย...อ.สง่า  ดามาพงษ์
งานนำเสนอ"อ้วนอันตราย ลดได้  หากใจเต็มร้อย" โดย...อ.สง่า  ดามาพงษ์
งานนำเสนอ"การนำ การคิด แบบหญิงยุคใหม่" โดย...ฐิตารีย์  โภคินกิตติพงศ์

 
 
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th