หน้าหลัก > หน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักพัฒนาเกษตรกร

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักพัฒนาเกษตรกร

๑. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และส่งเสริมองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย
๒. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ส่งเสริม และเป็นศูนย์กลางประสานงานวิสาหกิจเกษตร
๓. ศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุนการออมและการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร
๔. ศึกษา พัฒนา และสนับสนุนวิสาหกิจเกษตร
๕. ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมการจัดการฟาร์ม และครัวเรือนเกษตรกร
๖. ประสานงานเครือข่ายภาครัฐ เอกชน สถาบันวิชาการ และองค์กรเกษตรกร  
    เพื่อการพัฒนาเกษตรกร
๗. ศึกษา รวบรวม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเกษตร
๘. ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
     หรือที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th