กลุ่มพัฒนาส่งเสริมกองทุนเพื่อการเกษตร (กพท.)
ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม/งาน  
คู่มือการดำเนินงาน กองทุนเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน  

 
 
 
 
 
การดำเนินงาน
ดาวน์โหลด  
เอกสารการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานเชิงวิชาการ
โครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เมื่ิอวันที่ ๑๑-๑๔ มิย.๕๕
ณ โรงแรมคลองพร้าวรีสอร์ท อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มและกองทุน ในกลุ่ม
   ผู้ปลูกมันสำปะหลังภายใต้โครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
งานนำเสนอ "การบริหารจัดการกลุ่มและกองทุน ในกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง"
  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ต้องการรับสมุดการเงินกองทุนเพื่อการเกษตร
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมกองทุนเพื่อการเกษตร
สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
 
กลับหน้าแรก