หน้าหลัก >โครงการ Start Up ปี 2559 มทร.ตอ.  

 

 
» 1 โครงการ Start up ปี 2559 มทร.ตะวันออก
» 2 road Map มทร.ตอ
» 3 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
» 4 ใบสมัคร app-start-up (กสก.)
 
 
   

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์โครงการการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start up) ปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย และโครงการคนกล้าคืนถิ่น รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการใหม่ในภาคการเกษตรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 2 (วันที่ 27 – 29 เมษายน 2559) และ รุ่นที่ 3 (วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2559) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร. 0-2561-4793 หรือ ส่งใบสมัครมาที่ farmdev43@doae.go.th

 
 
 
 
 
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th