หน้าหลัก > ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาเกษตรกร ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗


วิสัยทัศน์

"เป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน"


พันธกิจ
๑. กำหนดทิศทางการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
๒. สร้างและจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
๓. เสริมสร้างกระบวนทัศน์ การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
๔. สนับสนุนและพัฒนาทักษะบุคลากรส่วนกลาง เขต และจังหวัด
๕. บริการวิชาการและข้อมูล ตลอนจนสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลาง
    เขต และจังหวัด


เป้าประสงค์หลัก

"บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และมีจิตสำนึกร่วมกันในการทำงาน
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร"


Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th