ประวัติและผลงานของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  ประจำปี ๒๕๕๕

สาขา ปราชญ์เกษตรดีเด่น

ชื่อ                นายจาง  ฟุ้งเฟื่อง
                    อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
อายุ               ๗๓  ปี
การศึกษา        ประถมศึกษาปีที่ ๔
สถานภาพ        สมรส
ที่อยู่              11/5  ม.๗  บ้านเกาะเตียบ          
                    ตำบลปากคลอง  อำเภอปะทิว      
                    จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์         ๐๘๑ – ๐๘๑๗๓๐๒
อาชีพ             ทำประมง


สาขา ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อ                 นายขวัญชัย  รักษาพันธ์
อายุ                65   ปี
การศึกษา         วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
สถานภาพ         สมรส
ที่อยู่               เลขที่ 85 หมู่ที่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์                          จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์          085-279-3193
อาชีพ              เกษตรกรรม


       
สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ชื่อ                  นายอัมพร        ด้วงปาน
                      อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา       
อายุ
                 69 ปี    
ระดับการศึกษา 
ประถม 4 และนักธรรมโท           
สถานภาพ
         สมรส
ที่อยู่ บ้านเลขที่    15/1     หมู่ที่  3   ตำบลคลองเปี๊ยะ     
                       อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์มือถือ   089-976-9425
อาชีพ               เกษตรกรรม

สาขา  ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญา
และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 

ชื่อ                  ดร.เสริมลาภ วสุวัต
                     อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
อายุ                 ๘๒ ปี
สถานภาพ          หม้าย
ที่อยู่               ๒๕ ซอยติวานนท์๔๖ ถนนติวานนท์
                     ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์          ๐๒-๕๙๑๕๖๐๑  โทรสาร ๐๒-๕๙๑๕๖๐๑ 
อาชีพ              ข้าราชการบำนาญ กรมวิชาการเกษตร
                     กระทรวงเกษตร และ ที่ปรึกษา ในโครงการเน้น 
                     ด้านบัวและพืชเศรษฐกิจ สู้ภาวะโลกร้อน
                     ของกรมวิชาการเกษตรฯ

 

กลับหน้า ภูมิปุญญา