หน้าหลัก >ฐานความรู้ด้านการจัดการองค์กรเกษตร  
 
Smat Farmer
  » คู่มือโครงการฯ
แม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร
  » กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2556
  » การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารฯ
  » โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
ยุวเกษตรกร
  » คู่มือการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร 
  » เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer-ผอ.สพก
Yong Smart Farmer
  » การเรียนรู้แบบผสมผสานบรรยาย YSF
  » การะวิiคราะห์กลุ่ม
  » กระบวนการพัฒนากลุ่ม3ประเภท
  » กลุ่ม เครือข่ายและวิสาหกิจชุมชน
  » แนวทางการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
  » การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
องค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุกองพัฒนาเกษตรกร 2558
  » ถอดองค์ความรู้เรื่อง การประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
องค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุกองพัฒนาเกษตรกร 2559
  » ถอดองค์ความรู้เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
องค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุกองพัฒนาเกษตรกร 2560
  » แผนปฏิบัติงานการดำเนินงานจัดการความรู้ กพก.ปี2560
  » ถอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาเกษตรหมู่บ้าน
  » ถอดองค์ความรู้ เรื่องพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
แผนจัดการความรู้กองพัฒนาเกษตรกร ปี2559
คู่มืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปี 2559
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2560
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์
   
   
   

 
 
 
 
 
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th