หน้าหลัก > ดาวน์โหลด
   
เอกสารมหัศจรรย์มังคุดไทย เล่ม ๑
เอกสารมหัศจรรย์มังคุดไทย เล่ม ๒
เอกสารนำเสนอการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
  เอกสารผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น แห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ (ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร)
๑. เกษตรกรดีเด่น อาชีพทำสวน
๒. เกษตรกรดีเด่น อาชีพทำไร่
๓. เกษตรกรดีเด่น อาชีพทำไร่นาสวนผสม
๔. สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น
๕. ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น
๖. กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
๗. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
    เปิดดู VDO    ดาวน์โหลด VDO
  เอกสารประกอบการดำเนินคดีเกษตรกร หนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
กรอบแนวทางการติดตามการชำระหนี้ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
หลักเกณฑ์การเจรจาประนีประนอม
กฎกระทรวง แบ่งสาวนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
กฎกระทรวง แบ่งสาวนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ฉบับที่ ๒
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๔๐
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๔๑
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
สถานการณ์กองทุน/เงินออมขององค์กรเกษตรกร
  เอกสารการดำเนินงาน
แบบรายงวานแผนการถ่ายทอดความรู้วิชาการและสนับสนุนวัสดุสาธิตเพื่อฝึกอบรมแก่กลุ่มยุวเกษตรกร
กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ กลุ่มยุวเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี ๒๕๕๕
คู่มืองานเคหกิจเกษตร
คู่มือการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร
เอกสารแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
เอกสารผลการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกร ด้านเคหกิจเกษตร
  งานนำเสนอ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๕
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
๒. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบ้าน (อกม.)
๓. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร
๖. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
  เพลง
เพลงชาติ download 0.7 Mb
เพลงมหาฤกษ์ download 0.6 Mb
เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เนื้อเพลง
เพลงมาร์ชยุวเกษตรกร download 1.5 Mb เนื้อเพลง
เพลงลาก่อนเพื่อนที่รัก เนื้อเพลง
เพลงลาวครวญ (ขลุ่ย) download 21.4 Mb
เพลงเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ download 38.5 Mb
เพลงกองทุนเพื่อการเกษตร
เพลงแม่บ้านเกษตรกร download 36.1 Mb  
  เครื่องหมาย
กรมส่งเสริมการเกษตร download 1.3 Mb  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร download 0.3 Mb  
ยุวเกษตรกร download 0.2 Mb  
  ฟอนต์
ภาษาไทย THSarabunIT ๙ (ตัวเลขไทย ไม่ต้อง กดปุ่ม Shift)
  ฟอนต์ TH Niramit AS
   
   

Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th