ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

กพก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 26 ตุลาคม …

0 comments

กพก. จับมือ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด หารือแนวทางพัฒนาเกษตรกรไทย

วันที่ 19 กันยายน 25 …

0 comments

กพก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 9 กันยาย …

0 comments

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ประจำปี พ.ศ. 2565

0 comments

กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 25 …

0 comments

ทดสอบ

Hello  world

Posts not found

Posts not found

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กพก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 31 ต.ค. 2022

  วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) แบ่งการสัมมนาตามพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ จำนวน 279 คนการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สร้างทักษะการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) พร้อมเสริมสร้างความรู้การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และเขต ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  Continue reading →
 • กพก. จับมือ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด หารือแนวทางพัฒนาเกษตรกรไทย 20 ก.ย. 2022

  วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้นางสุวิสาข์ คนเจน ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมหารือกับนายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ในนามของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อให้ข้อข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผ่านการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ด้านการพัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรตลอดจนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรในอนาคต

  Continue reading →
 • กพก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 14 ก.ย. 2022

  วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกองพัฒนาเกษตรกร ณ โรงแรม เอส แบงค็อก โฮเต็ล นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึ่งกลุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2565 ทั้งนี้ การสัมมนาฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมให้แนวทางการการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และการจัดทำยุทธศาสตร์ของกองพัฒนาเกษตรกรด้วย

  Continue reading →
 • กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ประจำปี พ.ศ. 2565 26 ส.ค. 2022

  วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร พร้อมด้วยนางขวัญจิตต์ เกตุกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุตาภา ทองสมจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาบ้านแม่ลา หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นกลุ่มฯ ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2557 กิจกรรมเด่น มีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการแปรรูปปลา(ปลาช่อนแดดเดียว) นอกจากนี้ทางกลุ่มมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งออกในตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้น

  Continue reading →
 • กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2565 22 ส.ค. 2022

  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกรประธานคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2565 เพื่อคัดเลือกบุคคลกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย

  นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร

  นายพัฒน์รพี สืบขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองพัฒนาเกษตรกร

  นางสาวภิญญามาศ เจ็ดรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองพัฒนาเกษตรกร

  โดยดำเนินการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนโนนกอกวิทยา)ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น (นางสาวพรรณทิวา หนูหล้า) และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร (นางสาวจิราพัชร คุ้มกุดขมิ้น) ณ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

   

  ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

  Continue reading →
 • ทดสอบ 17 มิ.ย. 2020

  Hello  world

  Continue reading →
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือเวียน

   ระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF/YSF/3ก)