หน้าหลัก > กลุ่มงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (กพม.)

ผลการดำเนินงาน  
ผลงานสตรีดีเด่นด้านส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๕
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมสมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตร
 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 
     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 
»แสดงรายการสินค้า
กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักฯ
 
สรุปผลการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ณ ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 82 ระหว่างวันที่  28 มีนาคม – 3 เมษายน 2557
ครั้งที่ 81 ระหว่างวันที่  28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 80 ระหว่างวันที่  28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2557
 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดงานตลาดนัดฯ ประจำปี 2556 (20/2/2557)
ครั้งที่ 79 ระหว่างวันที่  23 – 29 พฤศจิกายน 2556  
ครั้งที่ 78 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556   
ครั้งที่ 77 ระหว่างวันที่  26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2556  
ครั้งที่ 76 ระหว่างวันที่  28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2556  
ครั้งที่ 74 - 75 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2556
ครั้งที่ 73 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556
ครั้งที่ 72 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ 71 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2556   
ครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2556    
ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2556    
ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556   
 
ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555  
ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555
ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 18 - 24 กันยายน 2555
ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 4 - 10 กันยายน 2555
ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555
ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2555
ครั้งที่ 61 ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2555
ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2555
ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555
ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2555
ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2555
ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555
 
ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2554
ครั้งที่ 54 ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2554
 


ดาวน์โหลด  
เพลงแม่บ้านเกษตรกร 
เนื้อเพลงแม่บ้านเกษตรกร
VDO "๔๐ ปี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พลังแห่งการพัฒนา"
เอกสารการบรรยายงานสมัชชาแม่บ้านเกษตรกร
   วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
คู่มือการจัดตั้งและดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ภาพกิจกรรมงานสมัชชาแม่บ้านเกษตรกร วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรมงานสมัชชาแม่บ้านเกษตรกร วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
เครื่องหมายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

หนังสือแจ้งหน่วยงาน  
 
» แจ้งโครงการคัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558"
» แจ้งจนท.เขตโหลด รายงานสรุปผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีเชื่อมโยง
   เครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ระหว่างวันที่
   21 – 22 กรกฏาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
» สพก.ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร 
   (24/10/2013)      แบบเสนอชื่อสาขา ส่งเสริมการเกษตร 
                            หลักเกณฑ์คัดเลือก สาขา ส่งเสริมการเกษตร
» สพก. แจ้งเรื่อง การจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 78
   ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2556 (10/10/2013)
» สพก.แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 77
   ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556(09/08/2013)
» สพก.แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 76
   ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556(09/08/2013)
» สพก. แจ้งผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร    
   (08/08/2013)
» สพก.แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2557" (18/07/2013) 
» สพก.แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 74-75
   ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2556 (18/07/2013)
» สพก.แจ้งรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
   (กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ปีงบประมาณ 2556
   หนังสือแจ้งเขต หนังสือแจ้งจังหวัด แบบรายงาน(เขต) แบบรายงาน(จังหวัด)
      (28/06/2013)
» สพก.แจ้งสำรวจรายชื่อกลุ่มในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
   ที่จะเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556”
   ณ ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
   แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ...
 
เอกสารวิชาการ  
» กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2556
 
 
 
 

 
 
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th
หลักเกณฑ์คัดเลือก สาขา ส่งเสริมการเกษตรแบบเสนอชื่อสาขา ส่งเสริมการเกษตร