หน้าหลัก > กลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพก.)

งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
คู่มือโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แบบ กสก.๑๖ (อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน)
หลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตร
คู่มืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
 
ระเบียบฯ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน
    อาสาสมัครเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประเภท คุณสมบัติ
    และการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตร และอาสาสมัครเกษตรกิตติมศักดิ์
บทบาทหน้าที่และความสำคัญของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
    แบบคำขอมีบัตร  รูปแบบบัตร  แนวทางการจัดทำบัตร
 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
แนวทางการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
แบบฟอร์มหนังสือรับรองกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
แนวทางการจัดประชุมองค์กรเกษตรกร
คู่มือเกษตรกรเพื่อการรวมกลุ่ม
 


ดาวน์โหลด  
เพลงมาร์ช อาสาสมัครเกษตร
งานนำเสนอ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
งานนำเสนอ ทะเบียนเกษตรกร
งานนำเสนอ ทะเบียนพืชเศรษฐกิจ
 
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)  
กรอบแนวทางการติดตามการชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
หลักเกณฑ์การเจรจาประนีประนอม
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลแพ่งกับศาลปกครอง
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๔๐
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๔๑
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   พ.ศ.๒๕๔๕

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
มติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.)ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
มติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.)ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

 
 
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th