หน้าหลัก > ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตรกร > กลุ่มยุวเกษตรกร
  ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้  
 พิกัด GPS รวมกลุ่มยุวเกษตรกร ภาคกลาง 9 จังหวัด กลับหน้าหลัก GPS...
คำแนะนำการค้นหาข้อมูลและการใช้งาน พิกัด GPS
47-P-0701157-1526877
รายละเอียดเพิ่มเติม
 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสุเหร่าลำแขก
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเด่น : เกษตรทฤษฎีใหม่

ที่อยู่
 : 10/11 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
         เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษา: นายนิรันดร์  ถาโคตรจันทร์ 
โทรศัพท์ : 08-1475-9525
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
โทรศัพท์ : 0-2540-7166  
47-P-0675524-1522816
รายละเอียดเพิ่มเติม
 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
กรุงเทพมหานคร (แก้ไขจุดพิกัด)
กิจกรรมเด่น : เพาะปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้
ในโครงการอาหารกลางวัน
ที่อยู่
 : 27/799 ม.3 ถ.สุขุมวิท
         แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษา: นางจิรารัตน์ เนียมนิ่ม 
โทรศัพท์ : 08-1772-7784
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง
โทรศัพท์ : 0-2326-8020   

47-P-0653638-1496015
รายละเอียดเพิ่มเติม
 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเด่น : แหล่งเรียนรู้เกษตรน้ำเค็ม
และเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่
 : 55/2 หมู่ที่ 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
          แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
ที่ปรึกษา: นายเกรียงศักดิ์  ฤกษ์งาม
โทรศัพท์ : 08-9500-5753
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน
โทรศัพท์ : 0-2424-9703
47-P-0623348-1681104
รายละเอียดเพิ่มเติม
 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดคงคาราม
จ.ชัยนาท
กิจกรรมเด่น : ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา
                     ฝึกการทำเกษตรให้น้อง ๆ
ที่อยู่
 :  หมู่ 3  ตำบลโพนางดำตก 
           อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ที่ปรึกษา: นายวินัย จีนจัน
โทรศัพท์ : 08-7197-8133
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท  
โทรศัพท์ : 0-5647-6720      
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มยุวเกษตรกร
จ.นนทบุรี
กิจกรรมเด่น :

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล- 
          อำเภอ- จังหวัด-  - 
ที่ปรึกษา: -
โทรศัพท์ : -
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47-P-0706650-1553978
รายละเอียดเพิ่มเติม
 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
จ.ปทุมธานี
กิจกรรมเด่น : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ที่อยู่
 : - หมู่ที่ 1  ตำบลบึงคอไห 
          อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ที่ปรึกษา: นายวันชัย   ศรียุคลธร
โทรศัพท์ : 08-5142-8948
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา
โทรศัพท์ : 0-2191-0579 

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มยุวเกษตรกร
จ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเด่น :

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล- 
          อำเภอ- จังหวัด-  - 
ที่ปรึกษา: -
โทรศัพท์ : -
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47-P-0678735-1705894
รายละเอียดเพิ่มเติม
 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์         33 จ.ลพบุรี
กิจกรรมเด่น : เศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่
 : 99 หมู่ที่ 5 ตำบลดงดินแดง
          อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ที่ปรึกษา: นางสาวสมจิตร  คงสมจิตร
โทรศัพท์ : 0-3679-6833
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 
โทรศัพท์ : 0-3641-1202 

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มยุวเกษตรกร
จ.สระบุรี
กิจกรรมเด่น :

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล- 
          อำเภอ- จังหวัด-  - 
ที่ปรึกษา: -
โทรศัพท์ : -
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มยุวเกษตรกร
จ.สิงห์บุรี
กิจกรรมเด่น :

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล- 
          อำเภอ- จังหวัด-  - 
ที่ปรึกษา: -
โทรศัพท์ : -
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47 P 0643741 1634898
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนประสิทธิวิทยา
จ.อ่างทอง
กิจกรรมเด่น : ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

ที่อยู่
 :  ม. 2  ตำบลห้วยไผ่ 
          อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
ที่ปรึกษา: นางสาวขวัญยืน  กิ่งทอง 
โทรศัพท์ : 08-1483-2606
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา
โทรศัพท์ : 0-3569-5203

 
   
กลับหน้าหลัก GPS...
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.0-2561-4795, 0-2579-6696 แฟ็ก 0-2579-3009  E-mail :farmdev10@doae.go.th