หน้าหลัก > ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตรกร > แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้  
 พิกัด GPS รวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคกลาง 9 จังหวัด กลับหน้าหลัก GPS...
คำแนะนำการค้นหาข้อมูลและการใช้งาน พิกัด GPS
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแซง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ขัยนาท
กิจกรรมเด่น : สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร

ที่อยู่
 : 166 หมู่ 1 ตำบลหนองแซง
          อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 17130
เจ้าของ/ผู้ดูแล : จ.ส.อ.สมบัติ   วิสูตรพันธุ์
โทรศัพท์ : 08-7195-2177
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ : 0-5647-6720

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.นนทบุรี
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ปทุมธานี
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0


รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มโฮมสเตย์เกาะเกิด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมเด่น : บ้านพักโฮมสเตย์, ห้องประชุมจัดเลี้ยง,
ยาสมุนไพร, ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
ที่อยู่
 : 13/5 หมู่ 5 ตำบลเกาะเกิด
         อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายสุชิน  อุ้มญาติ
โทรศัพท์ : 0-3526-2815
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 0-3533-6344 
47-P-0661581-1637136
รายละเอียดเพิ่มเติม
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ลพบุรี
กิจกรรมเด่น : การปลูกข้าวอินทรีย์, บรรยายวิชาการ,
จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์-แปรรูปผลผลิต
ที่อยู่
 : 234 หมู่ 2 ตำบลท่าวุ้ง
          อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 15150
เจ้าของ/ผู้ดูแล : อ.เชาว์วัช   หนูทอง
โทรศัพท์ : 08-9 801-1394
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3641-1202 

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สระบุรี
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สิงหฺ์บุรี
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.อ่างทอง
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

 
   
กลับหน้าหลัก GPS...
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.0-2561-4795, 0-2579-6696 แฟ็ก 0-2579-3009  E-mail :farmdev10@doae.go.th