หน้าหลัก > ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตรกร > แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้  
 พิกัด GPS รวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคเหนือ 17 จังหวัด กลับหน้าหลัก GPS...
คำแนะนำการค้นหาข้อมูลและการใช้งาน พิกัด GPS
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47-Q-0590363-2215997
รายละเอียดเพิ่มเติม
สับปะรดนางแล
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.เชียงราย
กิจกรรมเด่น : กระดาษจากใบสับปะรด
อาหารจากสับปะรด ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด
ที่อยู่
 : 207 หมู่ 10 ตำบลนางแล 
          อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 57000
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นางวิรัตน์  จันเลน
โทรศัพท์ : 08-5618-9915
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5315-2569

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.เชียงใหม่
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ตาก
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.นครสวรรค์
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47-Q-0704131-2111390
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศิลาเพชรโฮมสเตย์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.น่าน
กิจกรรมเด่น : ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์
ที่พักศิลาเพชรโฮมสเตย์
ที่อยู่
 : 72 หมู่ 9 ตำบลศิลาเพชร 
          อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายสมเกียรติ  ใหม่วงค์
โทรศัพท์ : 08-1029-2007
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
โทรศัพท์ : 0-5479-1761

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.พะเยา
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47-Q-0639706-1802998
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งผลิตส้มโอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.พิจิตร
กิจกรรมเด่น : ชมสวนส้มโอ แหล่งรวมรวมผลิตส้มโอ
/การแปรรูปส้มโอ และนมัสการหลวงพ่อโต
ที่อยู่
 : - หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
          อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
เจ้าของ/ผู้ดูแล : กลุ่มผู้ปลูกส้มโอ/อบต.โพธิ์ประทับช้าง 
โทรศัพท์ : 0-5668-9377
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
โทรศัพท์ : 0-5699-0399

47-Q-0642999-1835640
รายละเอียดเพิ่มเติม
บ้านบางกระน้อย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.พิษณุโลก
กิจกรรมเด่น : ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่
 : - หมู่ 2 ตำบลนครป่าหมาก
          อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก 65110
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายสมพงษ์  อ้นชาวนา
โทรศัพท์ : 08-9437-5924
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 0-5525-8816
47-Q-0736498-1866471
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิตรชัยฟาร์ม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมเด่น : การปลูกไผ่เลี้ยง ไร่นาสวนผสม

ที่อยู่
 : 142  หมู่ 4  ตำบลนาแซง  
         อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายมิตรชัย  ยุทธรักษ์
โทรศัพท์ : 08-1394-4552
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า
โทรศัพท์ : 0-5670-9008   

47-Q-0712187-1833191
รายละเอียดเพิ่มเติม
 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาค้อ-สะเดาะพง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมเด่น : นำเที่ยวเชิงเกษตร
ร้านค้าจำหน่ายของฝาก-ที่ระลึกเขาค้อ-สะเดาะพง
ที่อยู่
 : 28 หมู่ที่ 1 บ้านเขาย่า ตำบลสะเดาะพง
         อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายไสว  สีอาสา 
โทรศัพท์ : 08-1132-7247
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ
โทรศัพท์ : 0-5672-8090
47-P-0540728-1672374
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.อุทัยธานี
กิจกรรมเด่น : การปลูกพืชเมืองหนาว

ที่อยู่
 : บ้านอีมาด-อีทราย หมู่ - ตำบลแก่นมะกรูด
          อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 61140
เจ้าของ/ผู้ดูแล : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่
โทรศัพท์ : 0-5653-9117
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ : 0-5653-9117

47-Q-0625453-2002928
รายละเอียดเพิ่มเติม
บ้านดอนดี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.แพร่
กิจกรรมเด่น : แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเกษตร

ที่อยู่
 : - หมู่ 7 ตำบลกาญจนา
          อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 54000
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นางสุมพร  คงทน
โทรศัพท์ : 08-6188-0893
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
โทรศัพท์ : 0-5451-1214
47-Q-0401321-2032306
รายละเอียดเพิ่มเติม
บ้านห้วยห้อม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมเด่น : ชม ชิม กาแฟ ชมน้ำตก พระอาทิตย์ตกดิน

ที่อยู่
 : - หมู่ 1 ตำบลห้วยห้อม
          อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายพรชัย วัฒนดิลกสกุล
โทรศัพท์ : 0-5368-9021
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย
โทรศัพท์ : 0-5368-9021

47-Q-0567709-2019044
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งเกษตรนำร่อง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ลำปาง
กิจกรรมเด่น : เกษตรนำร่อง  เกษตรผสมผสาน

ที่อยู่
 : 552 หมู่ 9 ตำบลแม่เมาะ  
          อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง 52220
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายบุญน้อย  เผ่าทหาร
โทรศัพท์ : 08-1960-4495
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ
โทรศัพท์ : 0-5426-6125
47-Q-0519885-2042850
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านทาป่าเปา
จ.ลำพูน
กิจกรรมเด่น : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่
 :  หมู่ 6 ตำบลทาปลาดุก
          อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายไพบูลย์  จำหงส์
โทรศัพท์ : 08-9265-2714
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา
โทรศัพท์ : 0-5397-6569

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สุโขทัย
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0


 
   
กลับหน้าหลัก GPS...
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.0-2561-4795, 0-2579-6696 แฟ็ก 0-2579-3009  E-mail :farmdev10@doae.go.th