หน้าหลัก > ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตรกร > แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้  
 พิกัด GPS รวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด กลับหน้าหลัก GPS...
คำแนะนำการค้นหาข้อมูลและการใช้งาน พิกัด GPS
48-Q-0341395-1828187
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลหนองกุง 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.กาฬสินธุ์
กิจกรรมเด่น : การผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล

ที่อยู่
 : 5 หมู่ 2 ตำบลหนองกุง  
          อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายประกอบจิตร  ญาณสิทธิ์
โทรศัพท์ : 08-4790-7971
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-2975
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ขอนแก่น
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
48-Q-0475246-1920876
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาจอก 
จ.นครพนม
กิจกรรมเด่น : ชม ชิม เที่ยว  พักผ่อน
                    หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม
ที่อยู่
 : หมู่ 5  บ้านนาจอก  ตำบลหนองญาติ 
           อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นางสมจิตร  อรรถวรวินิจ
โทรศัพท์ : 08-9713-0261
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม
โทรศัพท์ : 0-4251-2447   

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.นครราชสีมา
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.บึงกาฬ
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.มหาสารคาม
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.มุกดาหาร
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
48-P-0428585-1744738
รายละเอียดเพิ่มเติม
บ้านศรีฐาน ยโสธร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ยโสธร
กิจกรรมเด่น : ชมการผลิตหมอนขวาน ผ้าขิด  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  ไร่นาสวนผสม  บ้านดิน
ที่อยู่
 : - หมู่ 1 บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน 
          อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นางวรัชญา  จันได
โทรศัพท์ : 08-0469-3159
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ : 0-4577-3020  

48-Q-0414858-1802943
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษวังใหม่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมเด่น : การปลูกผักปลอดสารพิษ

ที่อยู่
 :   หมู่ 12  ตำบลกกโพธิ์
          อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นางสาวทุเรียน คาระวะ
โทรศัพท์ : 08-4798-4933
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก
โทรศัพท์ : 0-4357-9166 
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.เลย
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สกลนคร
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สุรินทร์
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.หนองคาย
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

48-Q-0236583-1910568
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนพุทราสามรส
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.หนองบัวลำภู
กิจกรรมเด่น : ชม ชิม ช๊อป สวนพุทราสามรส

ที่อยู่
 : 52 หมู่ 5- ตำบลโนนทัน
          อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายหนูเพียร เสนศรี
โทรศัพท์ : -
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
โทรศัพท์ : 0-4231-2477
48-P-0442155-1754353
รายละเอียดเพิ่มเติม
บ้านนาหมอม้า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.อำนาจเจริญ
กิจกรรมเด่น : บ้านพักโฮมสเตย์ 

ที่อยู่
 : 40 หมู่ 7 ตำบลนาหมอม้า
          อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายเทวา พันธุ์แสวง
โทรศัพท์ : 08-9705-0268
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์ : 0-4527-0547

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.อุดรธานี
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว-
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

   
กลับหน้าหลัก GPS...
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.0-2561-4795, 0-2579-6696 แฟ็ก 0-2579-3009  E-mail :farmdev10@doae.go.th