หน้าหลัก > ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตรกร > แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้  
 พิกัด GPS รวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคใต้ 14 จังหวัด กลับหน้าหลัก GPS...
คำแนะนำการค้นหาข้อมูลและการใช้งาน พิกัด GPS
47-P-0471529-926429
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.กระบี่
กิจกรรมเด่น : บริการนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ,
และจัดค่ายกิจกรรม
ที่อยู่
 : 9/3  หมู่ 2 ตำบลอ่าวลึกเหนือ 
          อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่ 81110
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายนันทพงศ์  นาคฤทธิ์
โทรศัพท์ :0-7563-4072,08-6691-5151,08-7470-6661
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 0-7561-1784
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ชุมพร
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ตรัง
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.นครศรีธรรมราช
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47-N-0814650-0703080
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.นราธิวาส
กิจกรรมเด่น : การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่
 : - หมู่ 7 บ้านรอตันบาตู  ตำบลกะลุวอ
          อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : -
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส
โทรศัพท์ : 0-7353-2221
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ปัตตานี
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.พังงา
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47-N-0620788-0797223
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนสละลุงถัน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.พัทลุง
กิจกรรมเด่น : ชม ชิม เลือกซื้อ ผลสละ สละลอยแก้ว

ที่อยู่
 : 6 หมู่ 5 ตำบลหนองธง
          อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 93170
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายถัน  ดำเรือง
โทรศัพท์ : 08-4857-3571
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน
โทรศัพท์ : 0-7462-5146

47-P-0435631-0889836
รายละเอียดเพิ่มเติม
บ้านบางโรง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ภูเก็ต
กิจกรรมเด่น : ชมระบบนิเวศที่สมบูรณ์
ชมธรรมชาติและระบบนิเวศ  น้ำตกบางแป
ที่อยู่
 : 2/2 หมู่ 3 ตำบลป่าคลอก
          อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 83110
เจ้าของ/ผู้ดูแล : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบางโรง 
โทรศัพท์ : 0-7626-0144
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
โทรศัพท์ : 0-7631-1130
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ยะลา
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระนอง
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สงขลา
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สตูล
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

   
กลับหน้าหลัก GPS...
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.0-2561-4795, 0-2579-6696 แฟ็ก 0-2579-3009  E-mail :farmdev10@doae.go.th