หน้าหลัก > ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตรกร > แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้  
 พิกัด GPS รวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคตะวันตก 8 จังหวัด กลับหน้าหลัก GPS...
คำแนะนำการค้นหาข้อมูลและการใช้งาน พิกัด GPS
47 P 0580207 1554657
สวนกล้วยไม้ลุงหงวน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมเด่น : สวนกล้วยไม้

ที่อยู่
 :  197 หมู่ 7 ตำบลหนองสาหร่าย 
           อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายสงวนศักดิ์ ตั้งสากล
โทรศัพท์ : 08-1721-4347
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 0-3456-4267
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.นครปฐม
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47-P-0602565-1388133
รายละเอียดเพิ่มเติม
บ้านฝั่งท่า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
กิจกรรมเด่น :ล่องเรือชมแม่น้ำปราณบุรี การเยี่ยมชมสวน
เกษตรปลอดสารพิษ พร้อมชิมผลไม้สดตามฤดูกาล
ที่อยู่
 : - หมู่ 5 ตำบลวังก์พง 
          อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายประจักร หัวใจเพชร
โทรศัพท์ : 0-3262-3003, 08-6068-7799
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี
โทรศัพท์ : 0-3262-1786
47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.เพชรบุรี
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ราชบุรี
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47-P-0604353-1478227
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิสาหกิจชุมชนบ้านหิ่งห้อย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรมเด่น : ชมหิ่งห้อย,ล่องเรือ,
                     สาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว
ที่อยู่
 : 57/2 หมู่ 6 ตำบลบางขันแตก
          อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายไพโรจน์  ฉิมพาลี
โทรศัพท์ : 08-9532-5024 , 0-3471-1375
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3471-1711

47- - -
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สมุทรสาคร
กิจกรรมเด่น : -

ที่อยู่
 : - หมู่ - ตำบล-
          อำเภอ-  จังหวัด-  -
เจ้าของ/ผู้ดูแล : -
โทรศัพท์ : 0
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตร-
โทรศัพท์ : 0
47-P-0612345-1650072
รายละเอียดเพิ่มเติม
อุทยาทผักพื้นบ้านบึงฉวาก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.สุพรรณบุรี
กิจกรรมเด่น : พืชผักพื้นบ้าน 7 ประเภท คือ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้น้ำ ไม้ชื้นแฉะ ไม้หัวเหง้า ไม้เถาเลื้อย
ที่อยู่
 : 102 หมู่ 9 ตำบลเดิมบาง
          อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นายเชาว์  เสาวลักษณ์
โทรศัพท์ : 0-3543-9208-9
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0-3555-5455

   
กลับหน้าหลัก GPS...
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.0-2561-4795, 0-2579-6696 แฟ็ก 0-2579-3009  E-mail :farmdev10@doae.go.th