หน้าหลัก > ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัด ระบบนี้เหมาะสำหรับ Google Chrome , Mozilla Firefox ,และ Internet Explorer v.9
         ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัด

ขอให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล คลิกที่นี่
count web site hits
 
คำขอบคุณ

           
ขอขอบคุณ เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งจับพิกัด GPS กลุ่ม องค์กร และสถาบันเกษตรกร
ทั้งระดับตำบล / อำเภอ /จังหวัด ทุกท่าน ที่ได้จัดส่งข้อมูลมาให้ สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูล
เข้าสู่ระบบไปบางส่วนแล้ว ตามที่จังหวัดส่งข้อมูลมา สำหรับ จังหวัดใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล หรือยังส่งข้อมูลมาไม่ครบถ้วน รบกวนช่วยกรุณาดำเนินการ
ส่งข้อมูลและเพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วย เพื่อจะได้ประมวลข้อมูลเป็นภาพรวมทั้งประเทศต่อไป ทั้งนี้หากข้อมูลใด ที่นำเข้าสู่ระบบแล้ว มีความคลาดเคลื่อน
หรือต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล ขอความกรุณาแจ้ง คณะทำงาน GPS ของสำนักฯ เพื่อจะได้ปรับปรุงต่อไป
           คณะทำงาน GPS ของสำนักฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตรกร และระบบข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัด จะเกิดประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ /ผู้บริหาร ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ประชาชนทั่วไป และมีการขยายผลต่อไปได้อีก


ปล.    

  หนังสือแจ้งหวัด ที่ กษ ๑๐๑๐/ว ๒๘๙ ลว ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
  เรื่อง การจัดทำข้อมูลเกษตรกร กลุ่ม องค์กรและสถาบันเกษตร
  แสดงผลบนแผนที่ออนไล์ และแบบจัดเก็บข้อมูล (คลิกที่นี่) 

การติดต่อประสานงาน

https://www.facebook.com/gps.farmdev                                                                                                                                ขอขอบคุณอย่างยิ่ง
โทร 0-2561-3743 , 0-2940-6025                                                                                                                                คณะทำงาน GPS ของสำนักฯ  
 พิกัด GPS รวมสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ 

  คำแนะนำการค้นหาข้อมูล พิกัด GPS

  1. เข้าสู่หน้าเว็บ สพก. http://www.farmdev.doae.go.th/
  2. คลิกระบบฐานข้อมูล > ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
      สนง.เกษตรจังหวัด หรือ แบนเนอร์ หน้าเว็บ สพก.
  3. คลิกเลือก แต่ละภาค ทั้ง ๖ ภาค     
      จะแสดงข้อมูลสำนักงานเกษตร เป็นรายจังหวัด
  4. ข้อมูลจะแสดงรูปภาพ พร้อมข้อมูลพื้นฐาน
 

ดู สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ
ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 

  คำแนะนำการใช้งาน พิกัด GPS
  1. เมื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการพบแล้ว
  2. คลิกเลือกสัญลักษณ์ " " หน้าข้อความ
      หรือชื่อข้อความ นั้น ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบแผนที่ออนไลน์
  3. ปรากฏภาพแสดงบนแผนที่ https://maps.google.co.th/
  4. คลิกที่ภาพ หรือชื่อข้อความด้านซ้ายของแผนที่
  5. สามารถชมภาพสถานที่เหมือนจริงได้ในระบบ streetview
      360 องศา ระดับพื้นผิวถนน(เฉพาะที่ google เปิดระบบ)
      โดย นำสัญลักษณ์รูปคนสีเขียว มาวางบนจุดพิกัด จะมี
      เส้นทางสีน้ำเงินขึ้นมารองรับ และแสดงภาพสถานที่จริง

   
  สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคกลาง   สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคตะวันตก   สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคตะวันออก
  สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคเหนือ   สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้" num_posts="10" width="500">  
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์.0-2561-4795, 0-2579-6696 แฟ็ก 0-2579-3009  E-mail :farmdev10@doae.go.th