บูรณาการ การทำงานส่วนกลาง สื่อสารเครือข่ายภูมิภาค ขับเคลื่อนงานบนพื้นฐานข้อมูล มุ่งสู่การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ภาพข่าวกิจกรรม
ประกาศเกียรติคุณรางวัล “ผู้หญิงเก่ง” ประจำปี 2559 สาขา เกษตรกร
ประกาศเกียรติคุณรางวัล “ผู้หญิงเก่ง” ประจำปี 2559 สาขา เกษตรกร
"สแกน QR Code" ด้วย กล้องมือถือ สมาร์ทโฟน ช่วยให้ เข้าสู่ข้อมูลเว็บไซต์
บนมือถือโดย ไม่ต้อง
พิมพ์ ชื่อเว็บไซต์
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
ประวัติกรม
ทำเนียบกรมฯ
นโยบายกระทรวงฯ
นโยบายกรม ฯ
แผนพัฒนาฯ ที่ 11
mail-doae
คณะทำงานเว็บไซต์

มาตรฐานปฏิบัติงาน

นางสาว ภาณี บุณยเกื้อกุล
ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร
 
เครือข่ายงานยุวเกษตรกร
» มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย FB
» สมาคมยุวเกษตรกรสากลฯ  
» ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร
   กาญจนบุรี
FB
» ชมรมผู้ผ่านการฝึกงานเกษตร
   ในประเทศญี่ปุ่น
FB
» เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่
   ภาคตะวันตก
FB
ข้อมูลพื้นฐาน งานการเงิน/พัสดุ
» กลุ่มแม่บ้านเกษตร » ตรวจสอบโอนเงิน
» กลุ่มยุวเกษตรกร » ระเบียบการเงิน
» กลุ่มส่งเสริมอาชีพ » แบบฟอร์มต่าง ๆ
  » ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลยุทธศาสตร์
» แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย(กพร.)พ.ศ.2556-2561(1)
» แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย(กพร.)พ.ศ.2556-2561(2)
» คู่มือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานปีงบประมาณ 2556
» คู่มือโครงการ ปี 2556
» ยุทธศาสตร์สำนักฯ
» แผนการปฏิบัติงาน สพก.2557
» พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 
มิวสิค VDO ที่น่าสนใจ  

มิวสิควีดีโอเพลงแม่บ้านเกษตรกร


เพลง "จำขึ้นใจ"
กรมส่งเสริมการเกษตร
VDO เรียนรู้ออนไลน์
ระบบส่งเสริมการเกษตร
 
VDOทั้งหมด.
 
»   บทนำงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
»   งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 1
»   งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 2
»   งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 3
»   งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 4
»   งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 5
»   งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 6
 

VDO กิจกรร   VDOย้อนหลัง...

25 สิงหาคม 2557
แถลงข่าวงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร
และวิสาหกิจชุมชน ปี 2557

ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดาวน์โหลดเสียงข่าวประชาสัมพันธ์  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา ชุดที่ 1 การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา ชุดที่ 2
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก.)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวย้อนหลัง...
» เกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา “ผลการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ 2557” พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในระดับประเทศ
» กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7” ระดมสุดยอดสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
และผู้ได้รับผลกระทบจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้
» กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม 8 หน่วยงานในสังกัดคว้า 13 รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติประจำปี 2557 พร้อมเดินหน้าพัฒนากระบวนการทำงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มากขึ้น 
» กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูก
ไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 
» กษ. สนองนโยบายคืนความสุข จัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ
คืนความสุข สู่ประชาชน”
» เกษตรฯ” ลั่นเอาจริงปราบปรามปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรปลอม-ไม่ได้มาตรฐาน ตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจจับสารเคมีทางการเกษตร ปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์พืช 
» เกษตรฯ ขานรับนโยบาย คสช.เสริมมาตรการลดต้นทุนเกษตรกร เร่งขยายผลโครงการหมู่บ้านต้นแบบลดต้นทุนผลิตข้าวสู่ชาวนาทั่วประเทศ 
หนังสือแจ้งหน่วยงาน หนังสือย้อนหลัง...
» โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2558 สามารถดาวน์โหลดแบบจัดเก็บกลุ่มองค์กร 3 ก ได้ที่ ssnet
» รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ครั้งที่ 4
»  คู่มือโครงการพัฒนาเกษตกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2558
» กพก. แจ้ง การยืนยันผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
สู่ความเป็นเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2557
» แจ้งโครงการคัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558"
» การรับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตร
และภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2558
» กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร ขอส่งหนังสือกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ กษ 1009/ว 769 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร ปี 2557 พร้อมเอกสารแนบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวม 5 เอกสารแนบ โดยขอความร่วมมือจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ยุวเกษตรกร สู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร) ดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตร
ให้แก่เกษตรกร ผู้เขาร่วมโครงการฯ และผู้ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ
Young Smart Farmer และ Young Smart Farmer ต้นแบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 
» ติดตามข่าว «
การจัดงาน/เทศกาลท่องเที่ยว
*****
งานไทยเที่ยวไทย
ครั้งที่ 33 
6–9 พ.ย.2557
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ชิมสมุนไพร
หญ้าหวาน
ของดี อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม่
7-9 พ.ย 2557
» งานฟลอร่า พาร์ค
(Flora Park) 2014
1 พ.ย.57-28 ก.พ. 58
ณ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ภูกระดึง เปิดฤดูกาล
ท่องเที่ยวอุทยาน
1 ต.ค. 57 - พ.ค. 2558
“เย็นสุด สุขที่เลย”
ประเพณี “สารทไทย
กล้วยไข่เมืองกำแพง”
23 ก.ย. - 2 ต.ค.2557
ณ อ. เมืองกำแพงเพชร
เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา  
24 – 30 ก.ย. 2557
ณ สนามหน้าที่ว่าการ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
งานวันส้มโอขาวแตงกวา
ชัยนาท วันที่ 12-21
กันยายน 2557
ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลาง จ.ชัยนาท
รางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10
ประจำปี 2558 เปิดรับสมัคร
ผลงานตั้งแต่วันนี้ -30 พ.ย.57
งานวลัยลักษณ์
เกษตรแฟร์ ปี 2557
วันที่ 5-13 ก.ย. 2557
ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศกาลลำไยเชียงราย
วันที่ 3 - 7 ก.ย. 2557
ณ ศูนย์การค้าเซ็น
ทรัลพลาซา เชียงราย
ภาพข่าว/กิจกรรม    ภาพข่าวย้อนหลัง...
 
»
»
»

23 มิถุนายน 2557
นายโอฬาร พิทักษ์ อธส.
เปิดการสัมมนาที่ปรึกษายุวเกษตรกร
ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล


» 27 พฤษภาคม 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
เปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนา
ระบ