หน้าหลัก > หนังสือแจ้งหน่วยงาน
เดือน มกราคม 2558  
   คู่มือโครงการพัฒนาเกษตกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2558
   
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗  
  กพก. แจ้ง การยืนยันผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
สู่ความเป็นเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2557
เดือน กันยายน ๒๕๕๗  
  แจ้งโครงการคัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558"
การรับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตร
และภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2558
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร ขอส่งหนังสือกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ กษ 1009/ว 769 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร ปี 2557 พร้อมเอกสารแนบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวม 5 เอกสารแนบ โดยขอความร่วมมือจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร (โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ยุวเกษตรกร สู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร) ดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตร
ให้แก่เกษตรกร ผู้เขาร่วมโครงการฯ และผู้ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ
Young Smart Farmer และ Young Smart Farmer ต้นแบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗  
กพก. แจ้งเรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยุวเกษตรกร
สู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร
  (25/6/2557)
กพก. แจ้งเรื่อง ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ข้อ 2.4 (2.4.1)แบบฟอร์มองค์ประกอบ
Smart Farmer ต้นแบบ 882 ราย ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (24/6/2557)
กพก. แจ้งเรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ (24/6/2557)
กพก. แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 85
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 (
20/6/2557)
สพก. แจ้งเรื่อง การจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษายุวเกษตรกร  (4/6/2557)  ดาวน์ไฟล์การสัมมนา Young Smart Farmer ระยะที่ 2 (20-23พ.ค.57 จ.อยุธยา)
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗  
สพก. แจ้งการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น (29/5/2557) ดาวน์โหลดไฟล์อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
» คู่มือโครงการฯ
» Flow chart
» แผนการปฏิบัติงาน
สพก. แจ้งเรื่อง การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 
สพก. แจ้งเรื่อง การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 
สพก. ขอความร่วมมือในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภท แม่ผู้เป็นเกษตรกร ประจำปี 2557 (02/05/2014) สพก. แจ้งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2557 ณ บรูคไซด์ วัลเล่ย์
รีสอร์ท ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง และขอให้จังหวัด เขต ศูนย์ปฏิบัติการฯ
ที่ยังไม่ได้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ ขอให้แจ้งมาภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
(01/05/2014)
เดือน เมษายน ๒๕๕๗  
สพก. แจ้งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 และการแต่งกายของผู้รับพระราชทานโล่รางวัลฯ (23/04/2014) แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 83 (10/04/2014)
เดือน มีนาคม ๒๕๕๗  
  การจัดงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2557 (31/003/2014)
สพก. แจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2557
(31/03/2014) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทย
กับต่างประเทศ ประจำปี 2557 (28/03/2014)
สพก. แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือที่ปรึกษายุวเกษตรกรดำเนินการ
จัดชั้นกลุ่มยุวเกษตรกร และบันทึกข้อมูลการจัดชั้น 
ผ่านระบบ ssnet และ Facebook
(Yuwa Kasetkorn)
 (23/03/2014)
สพก. แจ้งเขตทุกเขต เรื่อง การจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 82 (18/03/2014)
สพก. ขอเชิญจังหวัด/เขต download สื่อ power point ที่ใช้ในการสัมมนา เชิงปฏิบัติการพัฒนา Young Smart Farmer ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 3-5 และ 6-8 มีนาคม
2557 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 จำนวน 2 รุ่น เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็น
ผู้นำ ด้านการเกษตร ปี 2557 จำนวน 77 จังหวัด 9 เขต
 (17/03/2014)
 สพก. แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 82 (17/03/2014)
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
สรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดงานตลาดนัดฯ ประจำปี 2556 (20/2/2557) สพก. แจ้งเรื่อง การจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 81
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 ณ ตลาด อ.ต.ก. 
(20/2/2557)
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2557เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
และวันเยาวชนแห่งชาติ (18/02/2014)
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร คีย์ข้อมูล เสนอสถานการณ์
การพัฒนางานยุวเกษตรกร ภายในกุมภาพันธ์ 2557 เพื่อนำไปใช้ประกอบการยกร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานยุวเกษตรกร
 (19/02/2014)
ขอให้จังหวัดใช้แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรเป็นเครื่องมือจัดชั้นกลุ่มยุวเกษตรกร ก่อนจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ตามโครงการสร้าง
และพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร (ขั้นบ่มเพาะ) 19/02/2014
สพก. แจ้งเรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร (ชั้นบ่มเพาะ) 13/2/2557
สพก.กำหนดรับสมัครยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานยุวเกษตรกร ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกอบรม
และศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปี 2557
 (4/2/2557)
 
เดือน มกราคม ๒๕๕๗  
-  
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖  
สพก. ขอให้จังหวัดดำเนินการเร่งรัดจัดส่งข้อมูลผู้แทนเกษตรกรด้านพืช และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2556
เวลา 16.00 น.(11/12/2013)
สพก. แจ้งเรื่อง การประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (3/12/2013)
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
  สพก. แจ้งการจัดจำหน่ายสินค้าของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
"งานมหกรรม 8 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ" ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
(29/11/2013)
สพก. แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการคัดสรรกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร (29/11/2013)
สพก. แจ้งเรื่อง การจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 79 
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖  
การคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น
โครงการฝึกผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศ ปี2557(28/10/2013)
การนำยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรเข้าร่วม งานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก
ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี(28/10/2013)
ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(งานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่10 พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 11-18 พ.ย. 2556) 
(25/10/2013)
สพก.แจ้งเรื่องระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุน
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2556 (10/25/2013)
สพก.ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร 
(24/10/2013)
                            แบบเสนอชื่อสาขา ส่งเสริมการเกษตร 
                            หลักเกณฑ์คัดเลือก สาขา ส่งเสริมการเกษตร
สพก. แจ้งเรื่อง การจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 78
(10/10/2013)
   
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖  
สพก. แจ้งผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร (08/08/2013) สพก.แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 76
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556(09/08/2013)
   
เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖  
สพก.แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2557" (18/07/2013)  สพก.แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 74-75
ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2556 (18/07/2013) 
สพก. แจ้งเขตทุกเขต ขอเชิญสังเกตการณ์การอบรมพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
จากรุ่นสู่รุ่น (12/07/2013)
สพก.แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(08/07/2013)
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖  
สพก.แจ้งรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
(กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ปีงบประมาณ 2556

หนังสือแจ้งเขต หนังสือแจ้งจังหวัด แบบรายงาน(เขต) แบบรายงาน(จังหวัด)
(28/06/2013)
โครงการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) 
(27/06/2013)
สพก.แจ้งดาวน์โหลดคู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว (26/06/2013) สพก.แจ้งดาวน์โหลดคู่มือ Smart Farmer และ Smart Officer (26/06/2013)
สพก.แจ้ง การจัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
หลักสูตร "การลดต้นทุนการผลิตข้าว"
สพก.แจ้งสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (25/06/2013)
แจ้งกำหนดการเดินทางไปฝึกงานและศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรกับต่างประเทศ ปี 2556(12/06/2013)  แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง เป้าหมายการจัดเก็บและรายงานข้อมูลสถาบันเกษตรกร ปี 2556 (12/06/2013) เป้าหมายปี 2555 
สพก.แจ้งการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานศูนย์บริการข้อมูล
สำหรับนักท่องเที่ยว(07/06/2013)
   แผ่นพับ 
ขยายคาบเวลาการยืมตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน(อกม) มาช่วยปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556
(04/06/2013)
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖  
สพก. แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่ออบรมหลักสูตร Smart Farmer เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน(17/05/2013)  
เดือน เมษายน ๒๕๕๖  
สพก. แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 72
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556 ณ ตลาด อ.ต.ก.(7/05/2013) 
สพก. แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 71
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2556 ณ ตลาด อ.ต.ก.
   
เดือน มีนาคม ๒๕๕๖  
สพก. แจ้งเรื่อง การจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ณ ตลาด อ.ต.ก. ประจำปี 2556
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มแม่บ้านงานครัวฯ
เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการสัมมนาพัฒนา โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 19 -20 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมแอนด์รีสอร์ท กระท่อมหิน
นันทภัค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน  
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เมื่อวันที่ 19 -20 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมแอนด์รีสอร์ท กระท่อมหิน นันทภัค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 
สพก.แจ้งการจัดทำข้อมูลเกษตรกร กลุ่ม องค์กร
และ สถาบันเกษตรกร แสดงผลบนแผนที่ออนไลน์ 
ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2556
สพก. แจ้งเรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายกลุ่มการผลิต การตลาดมะม่วงระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2556
ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา
สพก. แจ้งการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ระหว่างวันที่ 18 -20 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมแอนด์รีสอร์ท กระท่อมหิน
นันทภัค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
แจ้งรายชื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ตามหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
สพก. ขอเชิญจังหวัดและเขต ส่งแม่บ้านงานครัวฯ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มแม่บ้านงานครัว ประจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระหว่างวันที่
20-22 มีนาคม 2556 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 
สพก.แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 69 ขอความร่วมมือในการยืมตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ช่วยปฏิบัติงานสำมะโนการเกษตร
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร
กับต่างประเทศ ประจำปี 2556
การคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตร/ภาษาญี่ปุ่น
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรญี่ปุ่น ประจำปี 2556
สพก. แจ้งดาวน์โหลดคู่มือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี2556  สพก.แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 68 
สพก.แจ้งสำรวจรายชื่อกลุ่มในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
ที่จะเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556”
ณ ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
   แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ..
สพก. ขอแก้ไขคู่มือโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สพก. ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่มยุวฯ ปี 2556
ในกลุ่มยุวเกษตรกรประเภทกลุ่มนอกโรงเรียนเป็นลำดับแรก โดยดำเนินการ
คัดสรรกลุ่มยุวเกษตรกรร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล (ศบกต.) เพื่อสนับสนุนกลุ่มที่มีโอกาสน้อยในการได้รับสนับสนุน
จากภาคต่างๆ และเพื่อให้กลุ่มที่ได้รับการคัดสรรนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
ของ ศบกต. เป็นองค์ความรู้ของ ศกบต. เรื่อง กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามกลุ่มในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
ในการเข้าร่วมงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ตลาด อ.ต.ก.
ปี ๒๕๕๕  
สพก. ขอความอนุเคราะห์จังหวัดที่ยังไม่ส่งแบบรายงานแผนการถ่ายทอด
ความรู้วิชาการ และสนับสนุนวัสดุสาธิตเพื่อฝึกอบรมแก่กลุ่มยุวเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนา องค์กรเกษตรกร(1 อำเภอ 1กลุ่มยุวเกษตรกร)
ปี2555 โดยส่งทางโทรสาร เบอร์โทร 02-579-3009 รายละเอียดอ้างถึงหนังสือ
กษ 1010/ว 492 ลว 27 เมษายน 2555
 สพก. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
สพก. แจ้งรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๕ สพก. แจ้งการจัดจำหน่ายสินค้างานมหกรรม ๗ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว
แจ้งสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ สพก. แจ้งเรื่อง คู่มืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
สพก.แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวครั้งที่ ๖๖ สพก. แจ้งเขต เรื่อง อัญเชิญพระกระแสขอบใจ
สพก.ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัด สำรวจข้อมูล กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน     
กลุ่มยุวเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ภายในวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๕๕
สพก.แจ้งการจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวครั้งที่ ๖๓,๖๔
สพก.ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒
สพก.แจ้งผลการคัดเลือกแม่ผู้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
สพก.แจ้ง ลงวันที่ ๓๑ กค.๒๕๕๕ การประชุม เชิงปฏิบัติการสมัชชา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับประเทศ  ๑.หนังสือแจ้งจังหวัด ๒.หนังสือแจ้งเขต
(หนังสือลงวันที่ ๓๑ กค.๒๕๕๕)
สพก.แจ้ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุง อาคารพิพิธภัณฑ์
ยุวเกษตรกรไทย ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
สพก. แจ้งจังหวัด ทุกจังหวัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ สมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับประเทศ ๒๘-๒๙ สค.๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
(หนังสือลงวันที่ ๑๗ กค.๒๕๕๕)
สพก. แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรม ๖ ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
สพก. แจ้งเรื่อง การจำหน่ายสินค้าของสมาชิก โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
๑.หนังสือแจ้งจังหวัด... ๒.เอกสารแนบ...
สพก.แจ้ง เขต การเลือกตั้งคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับประเทศ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกองแผน อาคาร ๑ ชั้น ๕
๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
ด่วนที่สุด
สพก. แจ้งเรื่อง การประชุมสัมมนาเครือข่าย ยุวเกษตรกรเอเชีย ครั้งที่ ๑
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
แจ้ง ขอเลื่อนกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจำโครงการ
สายใยรัก แห่งครอบครัวฯ วันที่ 25-27 มิถุนายน 2555  เป็นวันที่ 24-26 มิถุนายน 2555 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สพก.แจ้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
เกษตรกร(๑ อำเภอ ๑ กลุ่มยุวเกษตรกร) ปี ๒๕๕๕
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
สพก. แจ้งเขต เรื่อง อัญเชิญพระกระแสขอบใจ
 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
สพก.ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร
กับต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๕
๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
สพก.ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๔ เมษายน ๒๕๕๕
สพก. แจ้ง การจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕
 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
สพก. แจ้ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวฯ ต่างประเทศ
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
สพก.แจ้ง ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
สพก.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
สพก. แจ้งเรื่อง การจัดงานตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
 สพก. แจ้งเรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๙ มีนาคม ๒๕๕๕
สพก. แจ้งเขต เรื่อง อัญเชิญพระกระแสขอบใจ  
๕ มีนาคม ๒๕๕๕
สพก. แจ้งเขตและจังหวัด หนังสือนำส่ง หนังสือคู่มือการดำเนินงาน
กลุ่มยุวเกษตรกร (สำหรับเจ้าหน้าที่) ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้รับแล้ว 
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
สพก. แจ้งเรื่อง การจัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ณ ตลาด อ.ต.ก.
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
สพก. แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจผลการประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๕

   
 
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th