หน้าหลัก > ผู้บริหาร/บุคลากรสำนัก ฯ

นางสาวภาณี บุณยเกื้อกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร

 


 

 


(รักษาการ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร

  
นายนรินทร์  สมบูรณ์สาร
ผอ..กลุ่มพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย
(กพอ.)

บุคลากร

นางสาวณฤพร เพชรรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(ฝบร.)


บุคลากร เข้าสู่เว็บเพจ

นางจินตนา  วิสารทพงศ์
ผอ.กล่มงานเคหกิจเกษตร
(กคก.)


บุคลากร เข้าสู่เว็บเพจ

นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ
ผอ.กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร
(กพย.)


บุคลากร เข้าสู่เว็บเพจ

นางจุฑาพร  ศรีวิพัฒน์
ผอ.กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร
(กพม.)


บุคลากร เข้าสู่เว็บเพจ

นายประวิช  จรดำ
ผอ.กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรกร
(กพส.)

 

 

 

 
บุคลากร
-ว่าง-
ผอ.กลุ่มพัฒนาส่งเสริมกองทุน
เพื่อการเกษตร(กพท.)
   
     
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th