หน้าหลัก > ภาพข่าวกิจกรรม ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕
             สรุปภาพข่าว/กิจกรรม    ปี ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
จังหวัดสมุทรสงคราม
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Farmer
และ Smart Officer 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวิทยา อธิปอนันต์
รอง อธส.ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
ชุมนุมยุวโลกประจำปี ๒๕๕๖
๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายวิทยา อธิปอนันต์
รอง อธส.ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน
อาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี-พลังของแผ่นดิน
๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
   
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุมผู้บริหาร สพก.
ห้องประชุม สพก.
    ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุม Morning Talk
เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาเกษตรกร
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำ/
ปรับปรุงโปรแกรม อกม.
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุม Morning Talk
เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาเกษตรกร
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมเจ้าหน้าที่
ประชุมกระทรวงฯ
และร่วมงานวันอาหารโลก
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุมนำยุวเกษตรกร
ร่วมงานอุทยาน ร.2
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่
จากประเทศบังคลาเทศ
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายนรินทร์  สมบูรณ์สาร
ผอ.สพอ.สพก.
ประชุมคณะทำงานฯ คัดเลือก
เกษตรกร/สถาบันแห่งชาติ ปี ๕๖
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ร่วมทำบุญพิธีสมโภช
ผ้าพระกฐินพระราชทาน
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมเจ้าหน้าที่
จัดกิจกรรม ๕ ส.
๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
คณะทำงานขับเคลื่อน
การดำเนินงาน อกม.จาก สพก.
ดูงาน อกม.จ.นครราชสีมา
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุมผู้บริหารสำนักฯ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมเจ้าหน้าที่
มอบช่อดอกแสดงความยินดี
แก่นางสุกัญญา อธิปอนันต์
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมเจ้าหน้าที่
   ร่วมเปิดนิทรรศการ
๔๕ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
 
  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุมคณะทำงาน
โครงการสำมะโนการเกษตร
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
มอบของที่ระลึกให้แก่
นายโอฬาร พิทักษ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ติดตามการดำเนินงาน
โครงการสายใยรักฯ
จังหวัดตรัง
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
แจกสมุดทะเบียนเกษตรกร
โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุม Morning Talk
เจ้าหน้าที่ สพก.
๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
มอบของที่ระลึกให้แก่
นายอนันต์ ลิลา รอง อธส.
๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ร่วมเปิดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ ๕"
๒๒ กันยายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
มอบของที่ระลึก
แก่ผู้เกษียญอายุราชการ
๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
จัดสัมมนา KM ให้กับเจ้าหน้าที่
ณ จังหวัดชลบุรี
๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
นายวิทยา อธิปอนันต์ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดการสัมมนาสรุปผล
การดำเนินงาน อกม.ปี ๒๕๕๕
๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
นายศุภชัย บานพับทอง
รองปลัด กษ.เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการ
นโยบายอาสาสมัครเกษตร
๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
นายวิทยา อธิปอนันต์
รอง อธส.
เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการยุวเกษตรกรโลก
๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
นางเรืองสุนทร จ้อยบรรดิษฐ์
กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตร ฯ
ติดตามเร่งรัดหนี้สิน
กลุ่มเกษตรกร จ.จันทบุร
๖ กันยายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานยุวเกษตรกรโลก
๔ กันยายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมคณะกรรมการ
ประกวดสำนักงานเกษตร
จังหวัดสกลนคร
๓ กันยายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมคณะกรรมการ
ประกวดสำนักงานเกษตร
จังหวัดระยอง
๔ กันยายน ๒๕๕๕
นายวิโรจน์  แสงบางกา
ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจเยี่ยมตลาดนัด
ครัวสายใยรักฯ
ณ อ.ต.ก
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
บรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อน
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน"
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๖-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ร่วมงาน
“งานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม”
ณ เมืองทองธาน
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
นางกนกรัฐ  วรรณรัตน์
ผอ.ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สำรวจ จัดเก็บข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว
จ.นครราชสีมา
๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
พิธีเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
สมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
หลักสี่ กรุงเทพฯ
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดการประชุมสมัชชา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมคณะ
ประกวดผลงาน สำนักงาน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุร
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมคณะ
ประกวดผลงาน สำนักงาน
เกษตรจังหวัดนราธิวาส
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดงาน
ชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ ๑๐
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
อธส.
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคาร
พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายวิทยา อธิปอนันต์
รอง อธส.
เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดงานสมัชชา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ให้สัมภาษณ์ ช่อง NBT
เกี่ยวกับการจัดประชุมสมัชชา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
สพก.มอบประกาศนียบัตร
แก่เจ้าหน้าที่และยุวเกษตรกร
จากสาธารณรัฐเกาหลี

 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอสพก.
ประกวด สำนักงาน
เกษตรจังหวัด ปี ๒๕๕๕
  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
เปิดการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
เตรียมความพร้อมประชุมสมัชชา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
๓๐ มิย.-๕ กค.๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นายวิทยา  อธิปอนันต์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ประชุมคณะกรรมการแม่บ้าน
ณ ห้องประชุมกองแผน ชั้น ๕
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุมปรับปรุงฐานข้อมูล อกม.
ณ ห้องประชุมกองแผน ชั้น ๕
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุมคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตร ชั้น ๕ กสก.
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นางกนกรัฐ  วรรรณรัตน์
ผอ.ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว
จังหวัดกาญจนบุรี
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นางกนกรัฐ  วรรรณรัตน์
ผอ.ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม
๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
สพก.ร่วมกับ สสจ.
จัดสัมมนาผลการดำเนินงาน
สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย
จังหวัดพิจิตร
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ให้สัมภาษณ์ ช่อง NBT
 
  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดการสัมมนาแม่บ้านงานครัว
ณ กรมส่งเสริมฯ อาคาร ๑ ชั้น๕
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
สพก.พากลุ่มแม่บ้านงานครัว
จาก ๗๗ จังหวัด
ทัศนศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประสงค์  ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประชุมหารือกับสถิติแห่งชาติ
ในการจัดทำสำมะโนการเกษตร
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางกนกรัฐ  วรรณรัตน์
ผอ.ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว
จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประสงค์  ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประธานเปิดงานชุมนุม
ยุวเกษตรกรระดับเขตภาคเหนือ
จ.เชียงใหม่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประสงค์  ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประธานการประชุม
จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประสงค์  ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
ประธานการประชุม
ท่ามะพลาโมเดล
๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประสงค์  ประไพตระกูล
ผอ.สพส.
เข้าร่วมการแถลงข่าว
งานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน
และของดีจังหวัดศรีสะเกษ
๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประสงค์  ประไพตระกูล
ผอ.สพส.
เป็นวิทยากรบรรยาย
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายสับปะรด
๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิทยา  อธิปอนันต์
รอง อธส.
เป็นประธานการสัมมนา
เครือข่ายสับปะรด
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายวิทยา  อธิปอนันต์
รอง อธส.
เป็นประธานการประชุม
อาสาสมัครเกษตร
 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์  ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
บรรยายทิศทางการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรไทย
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายวิทยา  อธิปอนันต์
รอง อธส.
เปิดการสัมมนาเพิ่มสมรรถนะ
ที่ปรึกษายุวเกษตรกร
ณ ห้องประชุม กสก.
  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.พร้อมผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่
ร่วมทำบุญสำนักฯ
ณ บริเวณด้านหน้า สพก.
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารสำนักฯ
ณ ห้องประชุม สพก.
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นางกนกรัฐ  วรรณรัตน์
ผอ.กทท.
เป็นประธานการประชุม KM
ณ ห้องประชุม สพก.
 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
เป็นประธานการประชุม
เพื่อเตรียมงานชุมนุม
ยุวเกษตรโลก ครั้งที่ ๑๐
ณ ห้องประชุมกรมฯ
อาคาร ๑ ชั้น ๒
๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นางกนกรัฐ  วรรณรัตน์
ผอ.กทท.
สำรวจ จัดทำเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ พื้นที่สวนผลไม้
ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก.
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสาขา
ส่งเสริมและฝึกอบรมด้าน
การเกษตรของอาเซียน
ครั้งที่ 19 ณ เมืองบาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นางกนกรัฐ  วรรณรัตน์
ผอ.กทท.
ร่วมแถลงข่าว "การประกวด รางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๙"
ณ ททท.
  ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๕๕
วิโรจน์ แสงบางกา ผชช.
พร้อมคณะ จาก สพก. ได้เดินทางไปถอดบทเรียน
องค์ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้
การเกษตรพอเพียง
ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
ผอ.สพก. ให้การต้อนรับ
คณะยุวเกษตรกร จากสาธารณรัฐเกาหลี
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๕ กสก.
๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
ผอ.สพก. นำเยาวชนเกษตร
ผู้ผ่านการคัดเลือก JAEC
เข้าเยี่ยมคารวะผู้ตรวจฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕ เมษายน ๒๕๕๕
ผอ.สพก. ประชุม
Morning Talk
เจ้าหน้าที่ สพก.
ณ ห้องประชุมสำนักฯ
๓ เมษายน ๒๕๕๕
ผอ.สพก.ตรวจเยี่ยม ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
๓ เมษายน ๒๕๕๕
นายวิทยา  อธิปอนันต รอง อธส.เป็นประธานพิธี
ปิดการฝึกอบรม JAEC ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี
 
คลิกดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ผอ.สพก.เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร
การวางแผนทางการเงิน
ณ ห้องประชุมกรมฯ   
อาคาร ๑ ชั้น ๕ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
สัมมนาการพัฒนา หลักสูตรอบรมอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน
ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์
รีสอร์ท จ.นครนายก  
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ต้อนรับ สมาคมยุวเกษตรกร
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea
4-H Association : KFA)
จำนวน ๒๐ ท่าน ณ ห้องประชุมกรมฯ อาคาร ๑
ชั้น ๕(กองแผนงาน)
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
การประชุมสมาคมยุวเกษตรกร
สากลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑
ชั้น ๕(กองแผนงาน)
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล

ผอ.สพก

ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าว
ชาวเบลเยี่ยม Mr.Jean Pierre Cabriel
ณ ห้องประชุม สพก.
๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕
นางกนกรัฐ วรรณรัตน์ ผอ.กทท

นำพาผู้สื่อข่าวชาวเบลเยี่ยม เก็บข้อมูล อาหารไทย และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระนอง ชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
๖ มีนาคม ๒๕๕๕
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยม สพก.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร
๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ประชุมคณะทำงานดำเนินการ จัดงานตลาดนัด
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ณ ห้องประชุม สพก.
  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
การประชุมจัดทำแผนจัดการ
ความรู้ (KM)
เจ้าหน้าที่จาก สพก.
ณ ห้องประชุม กรมฯ
ชั้น ๕ อาคาร ๑
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผลการคัดเลือก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผลการคัดเลือก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๕
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
 

 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
นายประสงค์ ประไพตระกูล
ผอ.สพก ประชุมเตรียม
จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก
ครั้งที่ ๑๐ ในปี ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม สพก.
๓๐ มกราคม ๒๕๕๕
ผอ.สพก.ให้การต้อนรับ อาจารย์จากวิทยาลัย
เกษตรกรรม โคอิบูจิ    
ประเทศญี่ปุ่น
ณ ห้องประชุม สพก.
  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ การประกวดกลุ่มยุว
เกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
ณ โรงเรียนบ้านไชยราช ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ การประกวดที่ปรึกษายุว
เกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง
จ.พังงา
๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
การประกวดสมาชิกยุว
เกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
ณ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ต.คลองชะอุ่น อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี
 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๕
งานวันเด็ก
"เด็กไทยหัวใจเกษตร ๙"
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
นางเริงจิตร  พรหมสถิต ผอ.สพก
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย น้ำท่วม
ณ ศปภ.
ท่าอากาศยานดอนเมือง
๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร อธส.
เป็นประธานการประชุมสรุป
บทบาทภารกิจ ของกรม ฯ และมอบนโยบาย
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๕
๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รอง อธส.
เป็นประธานการสัมมนา
สร้างเครือข่ายมังคุด เพื่อส่งเสริม
วัตกรรมการผลิตและการตลาด
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น
กรุงเทพมหานคร
๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ นางเริงจิตร  พรหมสถิต ผอ.สพก
เป็นประธานจัดงานเกษียณ
อายุราชการ ข้าราชการสำนัก
ณ สมาคมกรมพัฒนาที่ดิน
           
กลับหน้าแรก