หน้าหลัก > ภาพข่าวกิจกรรม ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๕
สรุปภาพข่าว/กิจกรรม    ปี ๒๕๕๗
       
               
       
               
     
         
  23 มิถุนายน 2557
นายโอฬาร พิทักษ์ อธส.
เปิดการสัมมนาที่ปรึกษายุวเกษตรกร
ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล
  27 พฤษภาคม 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
เปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ณ ห้องประชุมกรมฯ อาคาร 1 ชั้น 5


  15 พฤษภาคม 2557
คณะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์
ของ สพก.จัดรายการ    "เกษตรปราด
เปรื่อง" ตอน ผลงานเกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกรดีเด่น ในงานวันพืชมงคล
ปี 2557 ณ ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุ
กระจายเสียงเพื่อการเกษตร
คลื่นความถี่ AM 1386 KHz  
  12 พฤษภาคม 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รอง อธส.
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้าง
เครือข่าย องค์กรเกษตรกรในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 12-14 พ.ค.2557 ณ บรูคไซด์ 
วัลเล่ย์ รีสอร์ท ต.สำนักทอง อ.เมือง 
จ.ระยอง  
  22 เมษายน 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มศักยภาพวิทยากรเกษตรกร ของแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตร
ด้านเคหกิจเกษตร ณ โรงแรมสุวรรณา
ริเวอร์ไซด์ จ. ชัยนาท
  11 เมษายน 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
  8 เมษายน 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รอง อธส.
ให้การต้อนรับเยาวชนเกษตร(JAEC)
จำนวน 12 ราย ที่จะเดินทางไปฝึกงาน
ที่ประเทศญ๊่ปุ่น เป็นเวลา 11 เดือน
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5


  4 เมษายน 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน 
Meet the press & Friends
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
การเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

  25 มีนาคม 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รอง อธส.
เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มแม่บ้านงานครัวฯ ประจำปี
2557 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
  24 มีนาคม 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
เปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรและเครือข่ายในการ
ผลิตสินค้าเกษตร จ.เชียงใหม่
  3 มีนาคม 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รอง อธส.
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
Young Smart Farmer
ณ ห้องประชุมกรมฯ อาคาร 1 ชั้น 5


  20 กุมภาพันธ์ 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักฯ
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5
   
  10 กุมภาพันธ์ 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รอง อธส.
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร
การพัฒนา Young Smart Farmer
ณ ห้องประชุมกรมฯ อาคาร 1 ชั้น 5

  4 กุมภาพันธ์ 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย อธส.
ณ ห้องประชุม สพก.
  29 มกราคม 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
ร่วมงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ณ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง


  28 มกราคม 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รอง อธส.
พบปะพูดคุย และมอบนโยบาย
ณ ห้องประชุม สพก.
  15 มกราคม 2557 นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนา
ศูนย์เยาวชนเกษตร ณ ห้องประชุม
สำนักพัฒนาเกษตรกร
  11 มกราคม 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
  9 มกราคม 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
รับมอบขวัญวันเด็ก จาก ผอ.ศูนย์สาร
สนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
  9 มกราคม 2557
นายสงกรานต์ ภักดีคง ผอ.สพก.
ประชุมเตรียมความพร้อมและดำเนินการ
ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 57
ณ อาคาร 1 ชั้น 5

Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th