หน้าหลัก > VDO เรียนรู้ออนไล์ ระบบส่งเสริมการเกษตร 
กระบวนการเรียนรู้และผลิตบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร  6 ชุดวิชา

» กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ มสธ.เปิด e-Learning ติดอาวุธทางปัญญา แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ชุดวิชาที่ 6. การส่งเสริมเคหกิจเกษตร
» เปิดตัวงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
» บทนำงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
» งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 1
   (ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร)
» งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 2
   (นักส่งเสริมฯ กับงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร)

» งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 3
   (กระบวนการทำงานเคหกิจเกษตร)
» งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 4
  (การส่งเสริมการผลิตเพื่อบริโภค)
» งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 5
  (การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน) 

» งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตอน 6
  
(การส่งเสริมเพิ่มรายได้)

       
ชุดวิชาที่ 5. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร
» คิวเปิดการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร
»ทที่ 1 ความสำคัญการวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านการเกษตร

» บททที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านการเกษตร
» บทที่ 4-1กรณีศึกษาการวิเคราะห์
สถานการณ์ ข้าว และมันสำประหลัง
» บทที่ 4-2 กรณีศึกษาการวิเคราะห์
สถานการณ์ ข้าว และมันสำประหลัง

» บทที่ 5 กรณีศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์
มะม่วง หน่อไม้ฝรั่ง

» คิวปิดการวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านการเกษตร
 
       
ชุดวิชาที่ 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
» เปิดตัวการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
» คิวเปิดแบบมีส่วนร่วม
   การถ่ายทอดเทคโน
โลยีการเกษตร
» คิวต่อจากแบบประเมินก่อนเรียน
การถ่ายทอดเทคโน
โลยีการเกษตร
» คิวต่อจากแบบประเมินก่อนเรียน
การถ่ายทอดเทคโน 1

» คิวต่อจากแบบประเมินก่อนเรียน
การถ่ายทอดเทคโน 2

» Part1 ตอนที่1 1แนวคิดการส่งเสริม
» Part1 ตอนที่1 2การถ่ายทอดเทคโน
» Part6 ตอนที่6การถ่ายทอดเทคโน
» บทที่4 1 รูปแบบและวิธีการถ่ายทอด
» บทที่4 2 รูปแบบและวิธีการถ่ายทอด
» End การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
       
       
       
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th