หน้าหลัก > ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาเกษตรกร
อาคาร ๑ ชั้นที่ ๔ กรมส่งเสริมการเกษตร
๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

Bureau of Farmers Development, Department of Agricultural Extension,
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.

โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖
โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙ 
E-mail :farmdev10@doae.go.th

https://www.facebook.com/farmdev


  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร
  เบอร์ภายใน 255
  โทร.0-2561-4796, 0-2561-4794
  โทรสาร.0-2561-4794
  E-mail:-

  ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร
  เบอร์ภายใน 540
  โทร.0-2955-1637
  โทรสาร.0-2955-1637
  E-mail:-
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  เบอร์ภายใน 168, 256, 296
  โทร.0-2561-4795, 0-2579-6696
  โทรสาร.0-2579-3009
  E-mail:farmdev10@doae.go.th
  กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
  เบอร์ภายใน 521
  โทร.0-2561-4793
  โทรสาร.0-561-4793
  E-mail:-
  กลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร
  เบอร์ภายใน 540
  โทร.0-2579-3006
  โทรสาร.0-2579-3006
  E-mail:-

  กลุ่มงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
  เบอร์ภายใน 523
  โทร.0-2579-7545
  โทรสาร.0-2579-7545
  E-mail:-
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ
  เบอร์ภายใน 260
  โทร.0-2579-3827, 0-2561-3743
  โทรสาร.-
  E-mail: farmdev52@doae.go.th
  กลุ่มงานเคหกิจเกษตร
  เบอร์ภายใน 261
  โทร.0-2579-3826
  โทรสาร.0-2579-3826
  E-mail:-
  กลุ่มงานจัดการฟาร์ม
  เบอร์ภายใน 526
  โทร.0-2579-3825
  โทรสาร.0-2579-3825
  E-mail:-

  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
  เบอร์ภายใน 244
  โทร.0-2579-7544
  โทรสาร.0-2940-6052
  E-mail:-
  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกองทุนฯ
  เบอร์ภายใน 534
  โทร.0-2940-6025, 0-2579-7543
  โทรสาร.0-2940-6025
  E-mail:-
  กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เบอร์ภายใน 246
  โทร.0-2940-6025, 0-2579-7543
  โทรสาร.0-2940-6025
  E-mail:-
 
 
Copyright © 2013 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์.๐-๒๕๖๑-๔๗๙๕, ๐-๒๕๗๙-๖๖๙๖ แฟ็ก ๐-๒๕๗๙-๓๐๐๙  E-mail :farmdev10@doae.go.th